Welcome to the website of OPTIZONE!

Product Centre | Contact Us | Chinese

Ultrafast Fiber Laser Application

Location:Home page>Product centre>Ultrafast Fiber Laser Application

Ultrafast Fiber Laser Application

TIWDM 980nm-1480nm

IM-29-S-L-1

CPS-06-1-NN-BB-1

(2+1)x1 Pump Combiner

(6+1)x1 Pump Combiner

(2+1)x1 Pump Combiner

(1+1)x1 Pump Combiner

PMOS-31-5-N-NNN-LLL-1

PMTWDM-5598-B-10-F-NNNN-BBBB-0.8

HPMTAPI-06-A43-01-01-F-NNN-BBB-1

HPII-06-C6-50-NN-LL-1

HPMCIR-07-C75-20-1-NNN-LLL-1

PMTAPI-20-S-05-F-NNN-BBB-2-3-1

HPMCIR-03-C6-1-NNN-LLL-1

PMTWDM-0597-F-05-B-NNNN-BBBB-1

HPMBPF-1064-02-10-NN-BB-1

PMPWDM-5598-NNN-BBB-0.8

PMI-03-P-S-F-NN-BB-0.8

PMTIWDM-0398-B-S-05-F-NNNN-BBBB-0.75

TIWDM-0698-D-50-N22N-BLLB-1-S

BPF-980-30-80-N-B-1

PMBPF-1064-02-10-NN-BB-1

PMBPFI-1064-02-10-1-F-NN-BB-0.8

PMTAPI-06-S-01-F-NNN-BBB-2-1

CPS-9010-4000-01-01-0.5-01-C1-W-NN

CPS-91-08-2E-2E-1

PS190704B CPS-97-08-45-36-1 1-CPS-0011

PS190704A CPS-97-08-45-1U-1

PS190204A CPS-91-06-PD10125-PD10125-1

PS180502B CPS-91-06-PM06L-DC20400-2

PS180502A CPS-91-06-PM06L-DC20400-2

PS180405A CPS-98-06-DC10130-H06-1

PS180216B CPS-91-03-PMD30250-PMD30250-1

PS180216A CPS-91-03-PMD30250-PMD30250-1

PS180212A CPS-97-06-DC15130-DC15130-1

CPS

CPS-97-03-PMD30250-PMS30250-1

CPS-97-03-PMD20125-PMS20125-1

CPS-91-03-PMD30250-PMD30250-1

CPS-91-55-DC6125-DC6125-1

HPICI-06-D102-70-60-B-2.35

CPS-91-55-PD814-PD814-1

CPS-91-06-PD10125-PD10125-1

CPS-91-55-PD814-PD814-1

CPS-91-06-PD10125-PD10125-1

CPS-91-06-DC15130-DC15130-1

CPS-91-06-DC10125-DC10125-1

CPS-08-DC10130-DC10130-1

CPS-08-DC14250-DC14250-1

CPS-08-DC20400-DC20400-1

CPS-91-06-DC10130-H06-1

CPS-91-06-PM06L-DC20400-1

CPS-91-55-PD12130-PD12130-1

CPS-91-55-PD25300-PD25300-1

CPS-91-06-DC10125-DC10125-1

PMFF-03-2.4-1.5-N-L-1-F

CPS-79-2-2-1

PFFS-55-20-N-B-1

CPS-91-06-1-1-1

CPS-91-06-1-1-1

CPS-91-06-1-2-1

PMCIR-55-B-1-NN-BB-1

PMPWDM-0397-NNN-BBB-1

CPS-97-08-45-36-1

CPS-97-08-2E-2E-1

PMFF-06-D-22-BB-11-3-F

CPS-08-100-01-01-01

CPS-91-200-02-02-01

CPS-91-500-02-0.5-01-1-W-NN

CPS-94-55-3J-78-1

CPS-91-06-65-53-1.5

PFF-03-S-5-N-L-0.75-M-F

PFF-55-S-10-N-B-1-G-F

PFF-06-S-20-N-B-1-M-F

CPS-91-06-4C-4C-1.5

PS180212A CPS-97-06-DC15130-DC15130-1

PS180206A CPS-97-06-PD10125-PD10125-1

PS180204A CPS-97-55-PD814-PD814-1

PS170927A CPS-97-03-PMD20125-PMS20125-1

PS170923A CPS-97-03-PMD30250-PMS30250-1

PMTIWDM 1530nm~1565nm

PMTAPI 1310~1590nm

PMSVOA & MSVOA 3155~2000nm

PMP 980nm~1550nm

PMI 1310nm~1550nm

PMI 1064nm

PMFWDM 9806nm-9803nm

PMFWDM 5598nm

PMFM 1310nm~1550nm

PMFM 1064nm

PMFC 1310nm~1550nm 1x2 2x2

PMCIR 2000nm 1x2

PMCIR 1310nm~1550nm 1x2

PMCIR 1064nm 1x2

PMBPF 2865nm

PII-20

PII 1310nm~1550nm

PII 1064nm

Patchcord 980nm~1550nm

MMPLPE 915nm~980nm-1500~1620nm

MMPLP 915nm~980nm-1020~1100nm

HPMI-20.

HPMCIR-20

HPII-20

HPII & HPMI 1064nm Type C5 1W~20W

FWDM 9806nm

FM 1310nm~1550nm

HPII-06-A43-01-NN-LL-1

HPMTAPI 1310nm~1590nm

HPMFWDM 9806nm-9803nm

HPMFWDM 5598nm

HPMFC 1064nm 1x2

HPFWDM 9806nm

HPMI 1310nm~1550nm 1W~10W

HPII 1310nm~1550nm 1W~10W

粤ICP备19079533

粤公网安备 44030902001596号